Biogazownie

Firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe może się pochwalić zrealizowaniem inwestycji polegającej na budowie w m. Brzeźnica powiat Kętrzyn biogazowni rolniczej z agregatem kogeneracyjnym o mocy elektrycznej ok 1 MW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  1             Widok biogazowni – rozruch technologiczny

Zakres głównych prac jaki powierzył nam inwestor obejmował:

 1. Okres przygotowawczy:
  • Opracowanie studium wykonalności;
  • Opracowanie wniosku o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego;
  • Sporządzenie dokumentów do wniosku o kredyt bankowy;
  • Przygotowanie dokumentów i pomoc w przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i uruchomienie biogazowni.
  • Pomoc w zatrudnieniu obsługi biogazowni;
 2. Okres realizacji inwestycji:
  • Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie;
  • Koordynowanie wszelkich dodatkowych prac projektowych;
  • Sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem poszczególnych etapów robót i składanie wniosków o płatności do RPO;
  • Reprezentowanie inwestora przed donatorem oraz urzędami;
  • Pomoc w uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych;
  • Doprowadzenie do uruchomienia biogazowni oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
  • Rozliczenie wykonawcy robót budowlanych;
  • Rozliczenie inwestycji przed RPO i bankiem.
 3. Okres eksploatacji:
  • Pomoc w zorganizowaniu funkcjonowania biogazowni (opracowanie regulaminów, zakresów obowiązków itp.);
  • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem biogazowni;
  • Reprezentowanie inwestora podczas kontroli banku, RPO oraz urzędów.

 

Inwestycja od samego początku obarczona była wieloma problemami wynikającymi z niechlujstwa i lekceważenia swoich obowiązków przez firmę projektową. Wszystkie problemy zostały jednak pomyślnie rozwiązane.

Z perspektywy tych kilku lat budowy i eksploatacji biogazowni można stwierdzić, że doskonale sprawdziła się technologia biogazowni austriackiej firmy AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH z miejscowości Wolfurt oraz agregat kogeneracyjny polskiej firmy Horus-Energia Sp. z o.o. z Sulejówka. Dzięki temu, że firma firmy AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH posiada swojego przedstawiciela w Warszawie na żadnym etapie realizacji inwestycji i eksploatacji nie było problemów ze współpracą. Biogazownia jest w pełni zautomatyzowana i jest w sposób ciągły monitorowana przez dostawcę technologii.

Substratami do produkcji biogazu są:

 • kiszonka kukurydzy;
 • gnojowica;
 • wywar gorzelniany;
 • inne odpady roślinne.

Do podstawowych elementów składowych biogazowni zaliczamy:

 • zbiornik wstępny (na substraty ciekłe) – podziemny;
 • dozownik materiałów stałych;
 • fermenter I stopnia;
 • fermenter II stopnia ze zbiornikiem biogazu;
 • urządzenia technologii biogazu z pochodnią;
 • przepompownia;
 • ekobagi;
 • pomieszczenie zasilania i sterownia pracą biogazowni;
 • agregat kogeneracyjny;
 • stacja transformatorowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  2             Dozownik materiałów stałych, z tyłu fermenter I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  3             Fermenter II stopnia ze zbiornikiem biogazu, przepompownia i zbiornik wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  4             Agregat kogeneracyjny i stacja transformatorowa (w tyle pochodnia)

 

Doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji pozwoli nam na zabezpieczenie interesu kolejnych inwestorów od weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej poprzez wszystkie etapy budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Proponujemy także opracowanie przedinwestycyjnej analizy efektywności ekonomicznej planowanej biogazowni.