O firmie

 Główne kierunki działalności firmy Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe to:

 • opracowanie audytów energetycznych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 • opracowanie audytów efektywności energetycznej i ekologicznej;
 • opracowanie koncepcji modernizacji systemów energetycznych, w tym systemów oświetleniowych;
 • przygotowanie aranżacji finansowych realizacji inwestycji z uwzględnieniem pozyskania dotacji oraz atrakcyjnych kredytów ekologicznych;
 • przygotowanie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi lub na zasadach spłaty z uzyskanych oszczędności oraz na zasadach ESCO;
 • opracowanie studiów wykonalności i biznes planów;
 • przygotowanie dokumentów przetargowych i uczestniczenie w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych (jako konsultant zamówień publicznych);
 • nadzorowanie wykonania dokumentacji projektowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów oraz nadzorowanie realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Oznacza to, że firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe wspiera inwestorów w kompleksowym rozwiązywaniu problemów energetycznych w obszarze:

 • pomocy technicznej;
 • pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji;
 • przygotowywania procedur wynikających z przyjętej formuły realizacji inwestycji.

Dobrym przykładem, pokazującym jak może wyglądać nasza współpraca z inwestorem jest modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja jednego z największych w Olsztynie Zakładów Opieki Zdrowotnej, gdzie do naszych obowiązków należało:

 • opracowanie koncepcji modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji. Prace te poprzedzone były analizami zużycia mediów oraz opracowaniem bilansu mocy i energii.
 • przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie zespołu projektowego;
 • sprawowanie nadzoru na pracami projektantów;
 • przygotowanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych;
 • pełnienie funkcji doradcy Dyrekcji na etapie wykonywania prac modernizacyjnych (niezależnie od nadzoru inwestorskiego);
 • bieżące i końcowe rozliczenie inwestycji.

Jeśli prace modernizacyjne przeprowadzone są profesjonalnie w sposób kompleksowy to możliwe jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji, nawet o 50%.

W ramach modernizacji systemów energetycznych specjalizujemy się w doborze urządzeń kogeneracyjnych i trigeneracyjnych czyli na skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła i chłodu (o czym jest mowa w zakładce “Kogeneracja”).